Projektiranje i nadzor

 • Početna
 • /
 • Što radimo
 • /
 • Projektiranje i nadzor

Projektiranje niskogradnje

PROMETNICE

 • projekti auto cesta, čvorišta, pratećih uslužnih objekata
 • projekti državnih, županijskih, lokalnih, nerazvrstanih cesta
 • projekti gradskih ulica, parkirališta, trgova

CESTOVNI OBJEKTI

 • propusti
 • mostovi, vijadukti, podvožnjaci, nadvožnjaci
 • tuneli

HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

 • projekti oborinske odvodnje prometnica
 • projekti sustava vodoopskrbe i odvodnje
 • projekti uređenja vodotoka i bujica

ELEKTROENERGETSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

 • projekti prelaganja i zaštite elektroenergetskih instalacija
 • projekti prelaganja i zaštita postojećih telekomunikacijskih instalacija
 • projekti cestovne rasvjete
 • projekti elektroenergetskog napajanja rasvjete i prometne signalizacije
 • projekti kabelske kanalizacije za telekomunikacijske kabele

PLINOVODI

 • projekti srednjetlačne i visokotlačne plinske mreže
 • redukcijske i odorizacijske stanice

Prometni projekti i prometne studije

 • Projekti signalizacije i prometne opreme cesta
 • Prometni elaborati
 • Projekti privremene regulacije prometa
 • Prometne studije

Studije izvodljivosti

Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi (CBA analize). Obuhvaćaju tehničke, ekonomske, pravne, tehnološke, lokacijske, organizacijske, vremenske i sve ostale komponente.

Nadzor

 • Stručni nadzor građenja (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geodetski)
 • Projektantski nadzor
 • Investitorski nadzor

Energetsko certificiranje

Energetsko certificiranje građevina sa složenim sustavima.

Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem

Projekt: Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem
Naziv korisnika: GEOPROJEKT D.D., Sukoišnska 43, 21000 Split
Naziv partnera: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GRAĐEVINSKI FAKULTET, Kačićeva 26, 10000 Zagreb; CONTECH D.O.O., Katićev prilaz 5, 10000 Zagreb; PROIZVODNJA ALATA I UREĐAJA „P.S.G.“, vl. Ivica Golik, Zagrebačka 175, Trstenik Nartski

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj